RapChwast

Wednesday, July 16, 2008

Gravediggaz VS-ample Booker T & The MG's

Gravediggaz VS-ample Booker T. & The MG's
Gravediggaz - 1-800 Suicide
(album: 6 Feet Deep/Niggamortis '1994')

Booker T. & The MG's - Sunny
(album: Hip Hug-Her '1967')